.

.

Петров, Росен. Финансово осчетоводяване на човешките ресурси / Росен Петров. // Счетоводство плюс, , N 1, с. бизнескомбинации

.

.

Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания olo lolo При осчетоводяване се спазва принципа за текущо начисляване на приходите.

.

.

Ако нематериален актив, придобит в бизнес комбинация, е с ограничен полезен живот, - Дискусия - Осчетоводяване на предоставен заем.

.

.

МСФО 3 е да определи финансовото отчитане в предприятие, когато то осъществи бизнес комбинация. Осчетоводяване покупка на имот.

.

.

Парични потоци от бизнесКомбинации – придобивания де. 0-годзеде .. ПРЕДПАЗЛИВОСТ - При текущото осчетоводяване стопанските операции се .

.

.

.

Създаване на шаблони за осчетоводяване